Legislativa

Změna dobu lovu ryb (2018):

Od 1. 4. 2018 vstoupí v platnost změna v dolu lovu ryb na MIMOPSTRUHOVÝCH revírech. Od TOHOTO (změna až pro měsíc duben a dále) data budeme mít dobu lovu následující:

  • duben až září - od 4 do 24 hodin,

  • říjen až březen - od 5 do 22 hodin (pro leden až březen bude toto platit až v následujícím kalendářním roku 2019).

  • doby lovu ryb na pstruhových revírech zůstávají stejné jako doposud.

Dodatek pro rok 2017:

k přehledu nějdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č 97/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k popisům revírů pro rok 2016 a 2017 - zde: dodatek.

NOVELA VYHLÁŠKY K ZÁKONU O RYBÁŘSTVÍ (2016):

úplné znění naleznete zde: vyhláška, asi nejdůležitejší změnou pro typického rybáře je změna lovné míry kapra, a to na 40 cm, tato změna vchází v platnost dne 16. 6. 2016 a týká se MP i P revírů!!!

Dodatek bližších podmínek na revírech ČRS ÚS města Prahy 2013

Dodatek bližších podmínek výkonu rybářského práva dle § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. na revírech ČRS, ÚS města Prahy:

1. Osoba provádějící lov je povinna mít při lovu vedle vyprošťovače háčků a míry pro zjištění délky i podběrák.

2. Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum a číslo revíru ( případně pod-revíru ). Přisvojené vyjmenované druhy ryb ( MP - kapr, štika, candát, bolen, sumec, ryby lososovité a lipan; P revíry - kapr, ryby lososovité a lipan ) zapisuje bezprostředně po ulovení s uvedením jejich délky a hmotnosti. Všechny ostatní přisvojené druhy ryb zapisuje bezprostředně po ulovení s uvedením jejich délky. Hmotnost těchto ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

příklad zápisu při lovu a před odchodem

3. Pokud si lovící nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu je povinen v oddílu II povolenky k lovu ( Evidence docházky a úlovků ) příslušný řádek proškrtnout nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším dnu ( příklad viz. "Rybářský řád" a popisy revírů ).

4. Držitel povolenky k lovu ryb je povinen umožnit rybářské stráži zápis o provedené kontrole do oddílu II povolenky k lovu.

5. Děti do 10-ti let věku mohou manipulovat s 1 udicí osoby provádějící lov starší 18-ti let v jejím doprovodu.

6. Nejmenší lovná míra okouna říčního je stanovena na 20 cm.

7. Nejmenší lovná míra štiky obecné je stanovena na 60 cm, pokud u popisu revíru není uvedeno jinak.

8. Lipan podhorní je celoročně hájen.

9. Nejmenší lovná míra lína obecného je stanovena na 25 cm.

10. Úlovek lína obecného je omezen na 4 kusy denně.

11. Na základě vyjímek KÚ Středočeského kraje č.j.: 025910/2012/KUSK ze dne 26.3.2012 a MHMP č.j.: S-MHMP-153306/2012/OZP-V-172/R-28/Pp ze dne 10.5.2012 je na některých MP revírech ČRS ÚS města Prahy povolen lov mníkajednovousého. U popisu těchto revírů je uvedena věta "Lov mníka jednovousého povolen". Nejmenší lovná míra mníka jednovousého je stanovena na 40 cm, doba hájení od 1.11. do 15.3., úlovek je omezen na 1 kus denně. Osoba provádějící lov je na těchto revírech povinna zapsat do oddílu II povolenky k lovu všechny úlovky mníka jednovousého, tzn. i úlovky dosažené v době jeho hájení nebo nedosahující nejmenší lovné míry, s uvedením jejich délky a hmotnosti. U těchto úlovků napište poznámku VRÁCEN. Na revírech, u kterých tato věta uvedena není, je mník jednovousý dle vyhlášky č. 395/92 Sb. celoročně hájen. Pro účely evidence výskytu mníka jednovousého žádáme rybářskou veřejnost o zapsání všech úlovků podle výše uvedených pravidel i na těchto revírech.